موضوع : اطلاعیه شورای کشاورزی شهر پول

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه
به شروع سال زراعی 91-90 جهت
حفظ حراست از صحرای لکتور – پالو
(کوهپرات ) به تعدادی افراد جهت
دشتبانی و گاوچرانی نیازمند
میباشد لذا اشخاصی که تمایل به
همکاری دارند مبلغ پیشنهادی به
ازای هر خروار زمین و هر راس دام
جهت بررسی و عقد قرارداد به دفتر
کارگروه کشاورزی مستقر در
شهرداری پول اعلام دارید
(شورای کشاورزی شهر پول)(روابط
عمومی شهرداری پول )

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir