موضوع : دعوت نامه برای اتحادیه های اصناف

دعوت نامه ای برای صنف اتحادیه
های اصناف شهر پول ارسال شد
جهت هماهنگی برای زنده نگه
داشتن مراسم عزاداری و سوگواری
حسینی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir