موضوع : اطلاعیه پروانه ساختمانی 1390-09-19

بسمه تعالی

اطلاعیه

قابل توجه شهروندان عزیز
پول

به اطلاع آن دسته از عزیزانی که
پروانه ساختمانی از دهیاری پول
دریافت داشته لیکن به هر دلیلی
نسبت به آغاز فعالیت ساخت و ساز
اقدام ننموده اند از تاریخ انتشار به
مدت چهار ماه فرصت دارند عملیات
اجرایی واحد ساختمانی خود را آغاز
نمایند در غیر اینصورت پروانه
ساختمانی با شرایط خاص کان لم
یکن و مجددأ بایستی برابر ساز و
کار شهرداری اقدام نمایند

روابط عمومی شورای
اسلامی و شهرداری پول


خبرگزاری شهرداری پول


موسی خزایی


 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir