موضوع : جلسه شورای کشاورزی متولیان فضای سبز امور شهری روزیکشنبه


جلسه شورای کشاورزی متولیان
فضای سبز امور شهری روزیکشنبه
با حضور سرپرست شهرداری،
شورای شهر و کارگروه کشاورزی
در خصوص بهبود روند کشت و
توسعه بخش کشاورزی و
ساماندهی امور دامی در محل
شهرداری برگزار گردید و هرکدام از
مسئولین به ارائه راهکار در این
زمینه پرداختند.
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پول-
موسی خزایی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir