موضوع : احداث بلوار امام رضا شهر پول با طول چهار کیلومتر آغاز میشود

احداث بلوار امام رضا شهر پول با طول
چهار کیلومتر آغاز میشود- این پروژه
که به تصویب شورای شهر شهر پول نیز
رسیده است به زودی عملیات احداث آن
آغاز میشود. آقای زالپولی شهردار پول
در این زمینه افزودند مطالعه و نقشه
برداری احداث بلوار امام رضا (ع) شهر
پول به طول تقریبی چهار کیلومتر در
دستور کار شهرداری قرار گرفته است

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir