موضوع : گزارش - شهر پول - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پول - آغاز احداث بلوار ورودی شهر کوهستای توریستی پول مازندران به لطف و توکل خداوند منان از هم اکنون آغاز گردیده است و در دست احداث است


آغاز احداث بلوار ورودی شهر کوهستای
توریستی پول مازندران به لطف و توکل
خداوند منان از هم اکنون آغاز
گردیده است در ادامه عملیات اجرایی و
خاکبرداری بلوار با شعاع آکس به
طرفین 27/5 متر انجام خواهد شد در
حال حاضر به جهت جلوگیری از خسارات
بیشتر به کشاورزان و مالکان ملک حجم
عملیات به طول 10 متر از آکس جاده
کاهش پیدا کرده است.
آقای اسدالله زالپولی شهردار پول
همچنین افزود: در ادامه عملیات
سنگفرش پیاده روها ایجاد میادین و
شبکه آبرسانی و برق رسانی در طرح
توسعه و جامع تفضیلی شهر در دستور
کار پس از تامین اعتبارات ملی قرار
گرفته است- پایگاه اطلاع رسانی
شهرداری پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir