موضوع : اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای استان مازندران

شهروندان عزیز شهر پول توجه نمایند
با برنامه ریزی جدید انجام گرفته
زمان برگزاری آزمون شهرداریهای استان
مازندران به تاریخ جمعه 1390/10/16
تغییر یافته است

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir