موضوع : بازدید گروهی شهردار جوان و خوشفکر شهر بندری نوشهر به اتفاق مسئولین شهری و واحدهای اداری شهرداری پول در ارائه طریق و تبادل تجربیات

بازدید گروهی شهردار جوان و
خوشفکر شهر بندری نوشهر به
اتفاق مسئولین شهری و واحدهای
اداری شهرداری پول در ارائه طریق
و تبادل تجربیات و آموزش پرسنل
بسیار با اهمیت بود. کلاسهای
کارگاهی جهت راه اندازی شهرداری
جدید التأسیس در خور تحسین بود 0
مهندس امانی که در این اقدام نیکو
با هدیه فکری در ایجاد تعامل رضایت
شهرداری پول را بیشتر از گذشته به
خود جلب نمود خواستار عزم جدی
در همکاری ساختن شهری آباد و
دارای استعداد فراوان جذب
توریست سخن گفت در این جلسه
که از ساعت 30/8 لغایت 30/17
عصر بطول انجامید واحدهای مختلف
شهری نسبت به ارائه مطالب و
راهکارها و موانع احتمالی رشد و
توسعه شهر پرداختند. مساعدت
شورای اسلامی شهر و مهندس
امانی در پیگیری تخصیص یکدستگاه
خودرو سواری و مساعدت قابل
توجه مالی ستودنی و شایسته
تقدیر می باشد انشاء الله بتوان با
همدلی و وفاق شاهد رشد و ترقی
شهر جدیدالتأسیس پول باشیم.
شهردار پول با بیان دیدگاههای
مدیریتی در اجرای مصوبات و سایر
وظایف ذاتی شهرداری و گزارش
اجمالی عملکرد برنگاه نخبه پروری و
مشاوره علمی و تخصصی با بهره
گیری از استعدادهای دانشگاهی
شهروندان اشاره و بستر رشد
شهری را از سه منظر کوه و دشت و
جنگل با حفظ کاربری کشاورزی و
دامپروری در اراضی نادر مازندران و
جذب توریست و معرفی اماکن
تقریبی و سیاحتی و زیارتی پرداخت
و از همت عالی شهروندان خویش
در حمایت همه جانبه مالی و000
سپاسگزاری نمود. ایشان(زال پولی)
بحث آموزش شهروندان و تشکیل
کلاسهای مختلف را دارای اهمیت
تلقی نمود و باتوجه به کاهش حجم
تقاضا در ایام فصل زمستان خواستار
تداوم آموزش نیروهای ستادی در
اختیار توسط شهرداری نوشهر شد

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir