موضوع : سرکار خانم زینب خزایی مدیر محترم کتابخانه عمومی بخش کجور با احترام مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و بقای عمر برای بازماندگان و آمرزش روح آن مرحوم را از درگاه احدیت داریم روابط ع

سرکار خانم زینب خزایی مدیر محترم
کتابخانه عمومی بخش کجور با
احترام مصیبت وارده را به شما و
خانواده محترم تسلیت عرض نموده
و بقای عمر برای بازماندگان و
آمرزش روح آن مرحوم را از درگاه
احدیت داریم روابط عمومی شورای
شهر و شهرداری پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir