موضوع : جلسه ای در خصوص اشتغال زایی بانوان با سرمایه گذاران


در مورخ 8/10/90 در دفتر
شهرداری پول با حضور بخشدار و
شهردار جلسه ای در خصوص
اشتغال زایی بانوان با سرمایه
گذاران دعوت شده از مشهد مقدس
برگزار گردید0 در این جلسه یه
بررسی و هدف ها و طرح ایجاد
اشتغال و درآمد زایی که از جمله
این طرح به طرح قالیبافی و گلیم
بافی وهمچنین طراحی نوین و جدید
برای کشاورزی و دامپروری و ایجاد
شغل برای جوانان منطقه مورد
بررسی قرار گرفت.

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir