موضوع : حضور شهردار پول در همایش کارگاه علمی کاربردی طراحی و مدیریت فرایند پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در شهرستان تنکابن که راس ساعت 8 الی 14 برگزار گردید

حضور شهردار پول در همایش کارگاه
علمی کاربردی طراحی و مدیریت فرایند
پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای
اجتماعی در شهرستان تنکابن که راس
ساعت 8 الی 14 برگزار گردید

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir