موضوع : اطلاعیه - جهت ثبت نام مشخصات در سامانه کشوری شناسنامه بهره برداران کشاورزیاطلاعیه


اهالی و کشاورزان محترم شهر پول

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت ثبت
نام مشخصات در سامانه کشوری شناسنامه
بهره برداران کشاورزی به جهاد
کشاورزی شهر پول یا شرکت تعاونی شهر
پول مراجعه فرمائید.عنایت به اهمیت
موضوع در خصوص هرگونه خدمات به
کشاورزان شایسته است اقدام فرمائید
.مسئولیت عدم ثبت نام بعهده شخص
کشاورزان می باشد.
باتشکر-روابط عمومی شهرداری پول


 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir