موضوع : روز طبیعت مبارک

طبيعت وزیبایی های آن همیشه مورد توجه انسان ها بوده است . از روزی که انسان پا بر خاک گیتی نهاد ، جهان طبیعی بکر و خشن را در برابرخود مشاهده کرد که چه بی رحمانه بر انسان برتری داشت . اما در طول تاریخ این اسان بود که از روشهای زیادی برای رویارویی با طبيعت استفاده کرد تا این که سر انجام بر آن چیره شد.
چیرگی انسان بر طبيعت در آغاز خوب می نمود ؛ولی سر انجام این برتری به خشونت کشیده شد و سبب تخریب و ویرانی آن گردید .


روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir