موضوع : زیباییهای شهر/ چشمه طالقان محله

استفاده از آب چشمه های معدنی به عنوان درمان، سابقه ی چندهزار ساله دارد ولی طی قرن اخیر بر اثر پژوهش ها و بررسی های علمی انجام شده روی آبهای معدنی، استفاده ی درمانی آنها به طور جدی روز به روز گسترش یافته است.


چشمه طالقان محله شهر پول که در بافت قدیم قرار دارد یکی از ناب‌ترین چشمه های شناخته شده است. بنا بر تحقیقاتی که کارشناسان روی این چشمه انجام دادند میزان رسوبات آن حداقل است و بسیاری از اهالی از خواص درمانی آن سخن می‌گویند.


روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir