موضوع : باشگاه ورزشی شهدای شهر پول

همه روزه بسیاری از مسابقات شهر، بخش و حتی شهرستان در این مکان انجام می پذیرد.
همچنین سالن ورزششی شهدای شهر پول میزبان جلساتو همایشهای مهم نیز می‌باشد.

روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir