موضوع : مسجد امام حسن عسگری (ع) شهر پول

با یاری خداوند و کمک خیرین نیکوکار و شهروندان محترم شهر پول آغاز شد و بدین گونه بنای عظیم آن برافراشته شد.
ساخت و توسعه بنای جدید مسجد امام حسن عسگری(ع) از آرزوی دیرینه شهروندان و بزرگان شهر پول بود که با دستان توانای مردم شهر محقق گشت.
هم اکنون نیز بخشهایی از تزیینات و مراحل تکمیلی باقیمانده که به کمک مالی شهروندان نیازمند است.

روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir