موضوع : انتصاب/جناب استاد حاج قوام خزایی پول

جناب استاد حاج قوام خزایی پول


انتخاب شایسته جنابعالی به سمت

ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه کجوررا صمیمانه تبریک عرض نموده و امیدواریم در این مسئولیت خطیر موفق و موید باشید.


روابط عمومی شهرداری پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir