موضوع : سند «صرفه جويي منابع آبي شهرها» تا ماه آينده به هيات دولت ارائه مي شود


معاون شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از تدوين سند "صرفه جويي در منابع آبي شهرها" توسط وزارت كشور خبر داد و گفت: طبق اين سند اولويت خريد فاضلاب هاي شهري به شهرداري ها داده مي شود تا با احداث تصفيه خانه از اين آب براي آبياري فضاي سبز استفاده كنند.


علي نوذرپور در گفت‌و‌گو با خبرگزاري ميزان، اظهار كرد: اين سند پس از تصويب در كميسيون كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها اكنون در انتظار مطرح شدن در هيئت دولت است.


وي با بيان اين كه در صورت تصويب سند مذكور ظرفيت هاي ديگري براي صرفه جويي منابع آب و جداسازي آب شرب و خام از يكديگر ايجاد مي شود، عنوان كرد: طبق اين سند شهرداري ها امكان استفاده از فاضلاب شبكه هاي موجود را به منظور تبديل آن براي آبياري فضاي سبز خواهند داشت.


معاون شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با بيان اين كه وزارت نيرو با دريافت پول فاضلاب اولويتي براي شهرداري ها قائل نيست، عنوان كرد: متقاضيان بخش خصوصي و دولتي كه بيشتر آنها واحدهاي صنعتي و كشاورزي هستند، مي توانند از اين امكان بهره مند شود. اما طبق اين سند شهرداري ها در اولويت اول قرار مي گيرند تا با ايجاد تاسيسات تصفيه از فاضلاب براي آبياري فضاي سبز شهري استفاده كنند.


وي با بيان اين كه در اين سند از دولت درخواسته كرده ايم براي جداسازي آب شرب و خام اعتبار بيشتري را در نظر بگيرد، اظهار كرد: در اين صورت روند جداسازي آب شرب و خام از يكديگر به ويژه در شهرهايي كه با تنش آبي مواجه هستند، تسريع خواهد شد. هر چند در حال حاضر تنها 2 درصد از مجموع آب مصرفي به آبياري فضاي سبز شهرها اختصاص مي يابد، اما در شرايط بحران مديريت موارد اندك مصرف نيز مد نظر است، بنابراين با اين روند مي توان گام موثري در آبياري فضاهاي سبز شهري برداشت.


نوذرپور در پايان خاطرنشان كرد: سند صرفه جوي در منابع آبي پايتخت در نهايت تا يك ماه ديگر در هيئت دولت مطرح مي شود. ما اميدواريم اين سند به تصويب برسد، زيرا در اين صورت ظرفيت مناسبي براي شهرداري ها فراهم مي شود.http://www.imo.org.ir:منبع


روابط عمومی شهرداری پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir