کد 5 مجموعه : عمومی
موضوع : بازدید مسئولین در ایام نوروز

بازديد از موزه كندلوس و خوش آمد گويي به مسافران نوروزي
بازديد از بيمارستان پول
بازديد از كمپ حلال احمر منطقه كجور
بازديد از پمپ بنزين و آمادگي كامل نيروهاي خدمات رسان منطقه كجور و شهر پول و شهر كجور
به همراه رستم سياسراني، بخشدار كجور و مهدي اسحاقي،رئيس گردشگري و حسن قمي ،مشاور فرماندار و علي سياسراني، شهردار كجور.

منبع : روابط عمومي شهرداري پول

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir