کد 4 مجموعه : عمومی
موضوع : تداوم ارائه خدمات شهری در ایام نوروز (گزارش تصویری )

- نصب تابلوی ورودی شهر
- پاکسازی محور اصلی و نظافت سرویسهای بهداشتی عمومی شهر

منبع : روابط عمومي شهرداري

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir