کد 8 مجموعه : عمومی
موضوع : آگهی مناقصات عمومی خدمات شهری شهرداری پول -تجدید مناقصه (نوبت اول )

شهرداری پول در نظر دارد خدمات شهری خود را طبق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذارنماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

منبع : روابط عمومی شهرداری

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir