کد 13 مجموعه : عمومی
موضوع : دیدار شهردار به همراه بخشدار کجور و نماینده محترم مجلس با وزیر راه و مسکن و شهرسازی

در این دیدار در خصوص زیر ساخت ها، آسفالت و جاده سازی و همچنین بافت فرسوده شهر در صورت تامین اعتبار بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.در این دیدار؛ نماینده محترم شهرستان های نوشهر و چالوس در مجلس -وبخشدار کجور نیز حضور داشتند.

منبع : روابط عمومی شهرداری

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir