کد 21 مجموعه : عمومی
موضوع : شن ریزی راه های کشاورزی شهر

به همت شهرداری، شورای شهر،جهاد کشاورزی و همچنین شورای کشاورزی شهرپول شن ریزی راه های کشاورزی بین مزارع شهر پول انجام گردید.

منبع : روابط عمومی شهرداری

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir