کد 27 مجموعه : عمومی
موضوع : راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر پول

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر پول با حضور راسخ مردم و مسوولین محلی و شهرستانی برگزار شد.

منبع : روابط عمومی

 
1 :مجموع
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir