2013-05-28, 09:13:09: تاریخ ثبت اطلاعات موضوع : آیا می دانید ؟
آیا می دانید ؟

طبق تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ،سد معبر عمومی و اشتغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها وپارکها و باغهای عمومی برای کسب یا سکنی یا هرعنوان دیگری ممنون است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادکردن معابر و اماکن مدکور بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند

آیا میدانید؟

طبق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ، درموارد مربوط به رفع از بناها و .... شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن ,می توانید راسآ با مراقب مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام و هزینه آن را از طرف دریافت کند.

آیا می دانید؟

طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری,یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل ؛حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی ؛کوچه ها؛اماکن عمومی و..... است/ -بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت وصول است.

آیا میدانید:

-طبق ماده 77 قانون شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسون مزبور در این رابطه فطعی است.

آیا میدانید؟

طبق تبصره 2 ماده لایحه قانونی؛نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ,عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1385 هرگاه مالک یا مالکین ؛کارشناس خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام (دستگاه اجرایی) که به یکی از صور ابلاغ کتبی ؛انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین نکند یا به علت مجهول بودن مالک,عدم تکمیل تشریفاتی ثبتی ؛عدم صدور سند مالکیت ,اختلاف در مالکیت ؛فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک,حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (دستگاه اجرایی) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند.

آیا میدانید؟

در مواردی که تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند.هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آنراطبق مقررات از مالک اخذ می کند

-مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ,جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداری هاست.

آیا میدانید؟

-طیق مادع 110 قانون شهرداری ,شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل یا نیمه واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یامیدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد؛با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف 2ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهردای می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن رابه اضافه صدی ده از مالک دریافت کند.

آیا میدانید؟

-مطابق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ؛در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح می کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاد تصمیم می کند این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند,مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود

آیا میدانید؟

-طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری ها،دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند. -طبق ماده 92 قانون شهرداری نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای روی دیوارهای سطح شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است؛مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند

روابط عمومی شهرداری پول
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir