2012-03-27, 11:45:45: تاریخ ثبت اطلاعات موضوع : موقعیت جغرافیایی شهر پول

موقعیت شهر به لحاظ توپوگرافی
منظور از توپوگرافی مطالعات مربوط به وضعیت پستی و بلندی و به طور کلی خصوصیات ناهمواری زمین می باشد. ویژگیهای توپوگرافی یک مکان جغرافیایی نقش مهمی در پراکندگی یا تمرکز فعالیتهای انسانی و همچنین نقش مؤثر در شکل و سیمای فیزیکی و ساختار فضایی یک مکان دارد.توپوگرافی یا ناهمواری سطح زمین نتیجه جدال پایان ناپذیر ولی متغیر فرآیندهای ساختمانی و فرسایشی با واسطه مواد سنگی است و تقریباّ با کنترل اقلیم، آب، خاک، پوشش گیاهی، حیات وحش تمام فعالیتها و برنامه های توسعه اقتصادی و فیزیکی را به طور
مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به بررسی های حاصل از نقشه توپوگرافی 1:25000 و نقشه توپوگرافی 1:5000 مشخص شده که شیب در واحد کوهستانی منطقه متنوع می باشد. بر طبق نقشه های توپوگرافی، خطوط منحنی میزان اصلی و فرعی در واحد کوهستانی فشرده بوده و با فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند و در بعضی از مناطق آن قدر به یکدیگر نزدیک می شوند که بیانگر سرازیری هایی با شیب تند و گاه به شکل پرتگاه می باشد. شهر مورد مطالعه از نظر ويژگيهاي توپوگرافيک در زمره اراضي با تيپ کوهستاني و دشتي قرار مي گيرد. طبقات ارتفاعي در اين محدوده بين 1500-1400متر است. از نظر توپوگرافیک و شیب محدودیت خاصی غیر قسمت شمالی آن که به ارتفاعات محدود می شود جهت توسعه فیزیکی شهر
وجود ندارد، ضمناً این اراضی تحت تملک ادراه منابع طبیعی می باشد.
ویژگی های شهر به لحاظ اقلیم و نوع آب و هوا هدف از مطالعات آب و هوایی، شناخت ویژگیهای محیطی متأثر از شرایط آب و هوایی بر محیط است. ويژگی های آب و هوایی از خصوصیات کمی و کیفی برخوردارند زیرا عوامل و عناصر اقلیمی در تغییرات کمی و کیفی خود اوضاع محیطی را تحت تأثیر قرار می دهند. این اثرات هرچند که ممکن است بطئی و تدریجی باشند لیکن می توانند پیامد های پایدار به دنبال
داشته باشند. استان مازندران تحت تأثیر عوامل جغرافیایی همچون عرض جغرافیایی، ارتفاع و جهت ناهمواری، نوع پوشش نباتی، نزدیکی به دریا و دیگر عوامل نظیر مراکز عمل اتمسفری اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، دریای سیاه، آسیای مرکزی، جریانات هوای سرد و امواج غربی سبب شده است که این منطقه از شرایط ویژه اقلیمی و تنوع آب و هوایی از جمله آب و هوای معتدل جلگه ای برخوردار باشد. به گونه ای که طول مدت ماه های سرد و همراه با یخبندان کوتاه بوده و در تابستان نیز امکان بارشهای تابستانه فراهم می باشد. با توجه به وجود ایستگاه هواشناسی در شهر پول ، اطلاعات اقلیمی در حد مطلوب و مکفی جمع آوری گشته و به عنوان ملاک های تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. ضمن اینکه لازم به ذکر است علاوه بر آمار منتشر شده از ایستگاه مذکور توسط اداره هواشناسی، مطالعات طرح جامع توسعه کشاورزی و منابع طبیعی در استان مازندران، مطالعات طرح جاماب آب کشور و مطالعات طرح جامع شهرستان نوشهر جهت تحلیل شاخص های مهم اقلیمی حوزه

نفوذ مورد استفاده قرار گرفته اند.
*بارش یکی از فراسنجهای اقلیمی مؤثر بر آب و هوای یک منطقه، بارش می باشد. منشاء عمده بارندگی های منطقه، ورود توده هوای پرفشار سیبری است که ضمن پدیده آدوکسیون و تغذیه رطوبتی از بستر خزر بارش های عمده ای را موجب می شوند. همچنین سیستم های بارانزایی که از بخش های غربی کشور وارد می شوند طی ماه های مهر تا اردیبهشت موجب بارش هایی در نواحی ساحلی خزر می شوند. رطوبت هوای این سیستم ها در اصل از اقیانوس اطلس، مدیترانه و یا دریای سیاه کسب می گردد و حیطه عمل آنها بخش وسیعی از کشور را می پوشاند. به هر حال اثر دریای خزر در تشکیل توده های محلی و تغییر در ماهیت توده های ورودی به گونه ای است که توزیع زمانی و مکانی بارش ها را در نیمه شمالی کوه های البرز و در حوضه های رودخانه ای که از سمت جنوب به دریای مزبور وارد می شوند را توجیه می نماید. بطور مسلم وجود هسته پربارش کشور و حجم زیاد بارندگی های سالانه این منطقه تحت تأثیر رطوبت موجود در خود منطقه است و تقریبا" در تمام طول سال ریزش های جوی مشاهده می شود.بررسی ها نشان می دهد که همبستگی معنادار بین شاخص های اقلیمی ایستگاه های هواشناسی واقع در منطقه البرز مرکزی به شدت تابع امتداد ایستگاه هاست، به صورتی که این همبستگی در امتداد شمال به جنوب به محض عبور از سلسله جبال البرز در فاصله کمی بدون رابطه معنادار می گردد (مثلاّ نوشهر ـ تهران) در صورتی که در امتداد غرب ـ شرق روابط معنی دار و مستحکمی بین عوامل مذکور تا فواصل
دوردست (مثل نوشهر ـ گرگان) قابل رؤیت می باشد. بدین ترتیب با وجودی که تداخل اثرات ارتفاع، دوری از دریا و امتداد رشته کوه ها نسبت به جریانات بارانزا، از مجموعه البرز شمالی یک سیستم نسبتاّ پیچیده از نظر بارندگی به وجود آورده، اما براساس دو قاعده کلی می توان بارندگی در محدوده مورد مطالعه را بررسی و
تحلیل کرد: بررسی های طرح جامع آب نشان می دهد که در نواحی شمالی ایران، گرادیان بارندگی منفی است و به عبارت دیگر در این منطقه اثر افزایش ارتفاع تأثیر کمتری نسبت به دوری از دریا دارد.بارندگی (پس از حذف ایستگاه های ساحلی) از ارتفاع معینی به بعد برحسب ارتفاع افزایش می یابد. با در نظر گرفتن و لحاظ کردن قواعد فوق الذکر، ایستگاه های مجاور و اطلاعات مورد استفاده در تعیین میزان بارندگی محدوده مورد مطالعه به قرار زیر ارائه می گردد
:

با توجه به قواعد ذکر شده و نیز اطلاعات مندرج در جدول فوق و با رجوع به نقشه خطوط هم بارش برای منطقه مازندران می توان دید که متوسط بارندگی سالانه در محدوده مورد مطالعه به عنوان حوزه نفوذ با قرارگیری مابین خطوط هم باران 500 و 700 میلیمتر (به طور مشابه با کلاردشت)، در این بازه قرار خواهد داشت. حداکثر میزان بارندگی نیز همانگونه که در جدول نشان داده شده برای فصل پاییز می باشد. علی ایحال جهت بررسی عناصر اقلیمی منطقه از ایستگاه کلارشت استفاده گردید. به لحاظ بارندگی منطقه مورد مطالعه همانند دیگر نقاط استان از بارش قابل توجهی برخوردار می باشد به طوری که طبق آمار ایستگاه کلیماتولوژی کلاردشت میزان بارندگی سالانه این منطقه 450 میلیمتر بوده و توزیع زمانی بارش نشان می دهد که در تمام ماه های سال مقداری باران هر چند اندک در منطقه فرو می ریزد و به این ترتیب ماه خشک در هیچ یک از فصول سال مشاهده نمی گردد. ضریب تغییر پذیری بارش سالانه در هیچ یک از ایستگاه های ساحلی و جلگه ای از 40 درصد تجاوز نمی کند که بیانگر ثبات نسبی بارش سالانه و نظم این بارندگی هاست. کم بارانترین ماه ها به ترتیب مربوط به ماه های تیر و مرداد است و در مجموع 49/5 در صد بارش سالانه طی دو ماه مزبور بوقوع می پیوندد. بیشترین بارش ماهانه به ترتیب از آن ماه های اردیبهشت، آذر و بهمن است که این سه ماه در مجموع حدود 40/36 در صد از بارش سالانه محدوده حریم مورد مطالعه را دریافت می نمایند. به همین ترتیب فصل پاییز با 82/30 درصد بارش سالانه در ایستگاه کلاردشت پربارانترین فصل محدوده و فصل تابستان با 25/12 درصد بارش سالانه کم بارانترین فصل محدوده به شمار می آیند. بنابراین منطقه مورد مطالعه از رژیم بارش پاییزه برخوردار است. دلیل بارش فراوان در فصل پاییز جبهه نسیم دریا و ورود جریانات پرفشار سیبری و عبور آن از پهنه معتدل خزری که پس از اشباع بارشهایی را بوجود می آورد.
مأخذ: www.irimo.ir
از دیگر فراسنجهای اقلیمی موثر بر آب و هوای یک منطقه، دما (درجه حرارت ) می باشد. متوسط درجه حرارت محدوده مورد مطالعه نیز به مانند شاخص های قبلی به دلیل نبود ایستگاه هواشناسی در سطح محدوده، از طریق تحلیل این شاخص در ایستگاه های مجاور
به دست می آید.

با توجه به نقش ارتفاع در میزان درجه حرارت هوا و کوهستانی بودن محدوده مورد مطالعه، ویژگی دمایی محدوده کاملاّ منطبق با شرایط ایستگاه های فوق الذکر نمی باشد و آن را می توان حائلی مابین شرایط ایستگاه ساحلی (کوروس) و ایستگاه کوهستانی (بلده) دانست. ضمن اینکه با رجوع به نقشه خطوط همدما، می توان مشاهده نمود که محدوده مورد مطالعه در خطوط مابین 10 تا 5/12 درجه واقع شده است و از میانگین دمایی مابین این بازه برخوردار می باشد. علی ایحال جهت بررسی عناصر اقلیمی دما از ایستگاه کلاردشت استفاده گردید.با توجه به آمار هواشناسی ایستگاه کلیماتولوژی کلاردشت میانگین دمای سالانه برابر با 2/13 درجه سانتیگراد می باشد. دی، تیر و مرداد به ترتیب با 8/2 و 3/22 درجه سانتیگراد سردترین و گرمترین ماه های سال در منطقه مورد مطالعه محسوب می گردند. روند کاهش دما از ماه مهر تا ماه فروردین ادامه می یابد. گرچه نوسانات شبانه روزی دما به دلیل بر خورداری از اقلیم بحری اندک است لیکن دمای شبانه بطور محسوسی نسبت به روز کاهش
می یابد. ماه های اردیبهشت و خرداد و نیمه دوم شهریور و مهر در محدوده آسایش قرار دارند. از ماه اسفند به تدریج هوا سرد شده و تا دهه دوم فروردین هوا سرد یا خنک است. در مجموع دمای محیط به علت وجود رطوبت کافی به ندرت افت و خیز شدید پیدا می کند و روند نوسان
دمای ماهانه تدریجی است.
*یخبندان تعداد روزهای یخبندان در منطقه مورد نظر بالا بوده به گونه ای که در ایستگاه کلاردشت برابر با 104 روز (5/28 درصد) در سال می باشد.

*رطوبت نسبی
میانگین رطوبت نسبی در منطقه مورد مطالعه با توجه به داده های هواشناسی ایستگاه کلاردشت 63 درصد می باشد. در ایستگاه کلاردشت بالاترین میانگین رطوبت نسبی حدود 79 درصد مربوط به ماه تیر بوده و پایینترین میانگین رطوبت نسبی با 57 درصد مربوط به ماه دی بوده است.

* باد باد از پارامترهای پیچیده و چند بعدی و الزامی در تحلیل های سینوپتیکی شرایط جوی و محاسبه شاخص های کلیدی و کاربردی در برنامه ریزی فعالیت های فیزیکی، بیولوژیکی و گردشگری است. در این مطالعه جهت تحلیل مؤلفه های سرعت و جهت باد از دوره آماری 2007 ـ 2001 ایستگاه سیاه بیشه استفاده شده است.در بیشتر ماههای سال باد غالب جهت جنوب غرب دارد و از اواسط تیر تا شهریور ماه، باد غالب شمال غربی است. بادهای غالب درجه دوم نیز با 45 درجه اختلاف نسبت به باد غالب عموماً جهت شرقی یا غربی دارند. بهمن ماه با میانگین سرعت 5/19 متر بر ثانیه، شدیدترین بادها و تیر ماه با میانگین 10 متر بر ثانیه، آرام ترین بادهای منطقه را هدایت می کنند. به طور کلی میانگین سرعت باد از آبان ماه رو به فزونی می گذارد و تا خرداد ماه به اوج خود می رسد که این امر نشان دهنده تغییرات فصلی
و تنظیم الگوی جریان بادها متناسب با حرکت خورشید است.

در خاتمه این مبحث به بادهای محلی بایستی اشاره نمود که به اسامی مختلف در منطقه
ناميده می شوند: گیله باد: این نوع باد در فصل گرم سال از سمت شرق می وزد و معمولا" موجب ایجاد
آسمانی صاف می شود و در پی آن دریا نیز حالت سکون پیدا می کند. اوزوا: این باد از شرق به غرب و در فصل زمستان می وزد. وزش آن معمولا"توأم با هوای
متلاطم و گردوغباردار و نیز دریای مواج می باشد. باد سام: در فصل بهار و زمستان از جنوب به شمال می وزد. دریاباد: معمولا" در روزها در اثر گرم شدن سطح دشت پایکوهی و جریان صعودی هوای روی خشکی و وزش باد از سمت دریا به سمت خشکی می شود و با خود رطوبت و خنکی به همراه می آورد . جهت این باد در هنگام عصر عوض شده و از خشکی به سمت دریا می وزد.
دشت وا(با جهت وزش از شمال غربی)
گرمیج(با جهت جنوبی یا جنوب غربی) *پهنه‌بندی اقلیمی به روش دمارتون(De Martonne )
طبقه‌بندی اقليمی دمارتون براساس عوامل زيادی از جمله عناصر دما و بارندگی پايه‌گذاری شده است. به عقيده اين دانشمند در بين تمام عوامل و عناصر جهت طبقه‌بندی، دما از اهميت ويژه‌ای برخوردار می‌باشد و بر پايه مقادير مختلف اين شاخص مرز اقليم‌هاي گوناگون از
هم جدا مي‌شود. شاخص رطوبتي دمارتون بصورت زير تعريف مي‌شود: رابطة 1 در رابطه فوق I = شاخص رطوبت، P = بارش سالانه به ميليمتر و T = دماي سالانه به درجه سيلسيوس است. آستانه اقليم‌هاي مختلف توسط دمارتون بصورت زير مشخص شده است .


مأخذ: علیزاده،1382 در اين روش هرچه بارش بيشتر باشد، مقدار ضريب نيز بزرگتر خواهد بود و در آن اقاليم مختلف به 7 طبقه با ضرايب کوچکتر از ده تا خيلی مرطوب تقسيم شده‌اند و بدين ترتيب بر اساس ضريب دمارتون، اقليم منطقه مورد مطالعه با دارا بودن شاخص رطوبتی 2/20 از اقليم مدیترانه
ای برخوردار است.
*بررسی ماه های خشک و مرطوب به منظور بررسی و شناسایی ماه های خشک و مرطوب از نمودار آمبروترمیک استفاده گردید. منحنی آمبروترمیک نموداری است که در آن تغییرات ماهانه دمای هوا نسبت به تغییرات ماهانه بارندگی در طول سال مورد مقایسه قرار می گیرد.به طوری که از نمودار آمبروترمیک استنباط می گردد منطقه مورد مطالعه از دو دوره مرطوب و یک دوره خشک از خرداد تا
شهریور برخوردار است.
(شکل شماره4 ) منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه
منابع آب(سطحی و زیر سطحی)
به دلیل برخورداری از رژیم بارش بارانی و برفی منطقه، عمده رودهایی که در حاشیه منطقه مورد مطالعه جاری است می توان به شاخابه های فرعی رودخانه زانوس در جنوب غربی شهر اشاره نمود که نهایتاً به رودخانه زانوس ملحق می شوند. همچنین در شمال شهر رودخانه محلی جریان دارد. در بخش شرق شهر شبکه آبراهه فصلی قرار دارد.در شرق شهر یک دهنه چشمه تحت عنوان چشمه سید انجیلی وجود دارد. در حال حاضر در منطقه مورد
مطالعه هيچ چاه عميق يا نيمه عميق يا قناتی مشاهده نمی شود. آب آشامیدنی شهر از طریق تعداد دو حلقه چاه که در قسمت جنوبی شهر احداث گردیده است بدین صورت استفاده می گردد که پس از استحصال آب می شود .بدین صورت که آب چاه به بالای محل پمپاژ شده و در مخزن ذخیره گشته و بعد از انجام عملیات کلرزنی بصورت نصب کنتور در منازل توزیع می گردد . لازم به ذکر منبع تامین آب دیگری نیز وجود دارد که از طریق چشمه سید انجیلی می باشد . نکته مهمی که در اینجا باید ذکر کرد این است که اداره سیستم آبرسانی شهر بصورت هیئت امنایی بوده وتحت کنترل دهیاری شهر می باشد. از نظر تأمین آب شرب ساکنین، مشکل خاصی مشاهده نمی شود و هزینه تولید آب را به
حداقل می رساند.
نوع خاک از نظر ويژگيهاي منابع اراضي اين محدوده جزء تيپ 1.5 ( با ويژگيهاي نيمه عميق ـ بافت متوسط تا نسبتاً سنگين ـ سنگريزه سطحي فراوان ـ شيب بسيار تند ـ بدون شوري ـ پوشش جنگلي ) و 3.8 ( با ويژگيهاي شامل خاك عميق ـ بافت سبك ـ شيب متوسط ـ پوشش
مرتعي) مي باشد.
پوشش گیاهی (مرتع ، جنگل ، بیابانی ، سایر...) محدوده مورد مطالعه در ناحيه جلگه اي شامل عناصر گياهي و پوشش درختان جنگلي خاص ناحيه خزر است و از تراکم و انبوهي مناسبي برخوردار است. ناحيه­ مزبور به لحاظ حيات گياهان طبيعي شامل درختان راش، ممرز، بلوط و نارون است كه از چوب­هاي جنگلي براي تهيه زغال استفاده مي­شود. در ارتفاعات بالا، مراتع به چشم می خورد. تغيير کاربري اراضي و به زير کشت بردن اراضي از وسعت جنگل هاي طبيعي کاسته و به وسعت اراضي زراعي ديم افزوده است.
ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در شهر و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی
برخی از این مخاطرات طبیعی از درون زمین منشاء می گیرند مثل زلزله و زمین لرزه و برخی دیگر منشاء بیرونی دارند که از آن جمله می توان به وقوع یخبندان اشاره نمود.با توجه به اینکه در اطراف شهر پول گسل های قابل توجه و تقریباً طولانی وجود دارد که نسبت به سایر نقاط محدوده مطالعاتی این مناطق در معرض خطر بیشتری قرار دارد لذا در ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی که منشاء آنها درون زمین می باشد می توان اذعان نمود که در این شهر احتمال وقوع زمین لرزه وجود دارد به طوری که شهر در نقشه پهنه بندی زلزله در پهنه با خطر نسبتاً متوسط قرار دارد. از پیامدهای زمین لرزه می توان به خطر شکستن لوله های گاز و آب، اتصال سیم های برق و آتش سوزی و قطع آب و همچنین تخریب برخی از منازل اشاره نمود. بنابراین لازم است ایمن سازی کامل انجام شود.به طور کلی برای کاهش خطرات و زیان های ناشی از پدیده زلزله چهار روش وجود دارد که برای کسب نتیجه بهتر باید هر چهار روش به طور همزمان و یکسان به کار گرفته شوند این روش ها عبارتند از:
•پیش بینی زلزله و زمین لرزه
•تحکیم ساختمان های قدیمی موجود و احداث ساختمان های مقاوم و ضد زلزله
•آمادگی دولت برای اقدامات لازم در زمان های قبل از زلزله، هنگام وقوع و بعد از آن
•آموزش همگانی مردم سوانح طبیعی که منشاء آنها بیرون زمین می باشد تنها می توان به وقوع یخبندان طی دوره سرد سال اشاره نمود که در زیر به بررسی آن پرداخته خواهد شد.به طور كلي دو نوع يخبندان وجود دارد. يكي يخبندان تشعشعي يا تابشي و ديگري يخبندان جبهه اي يا انتقالي. علاوه بر اين دو نوع اصلي بعضي ها معتقد به يخبندان نوع سومي نيز مي باشند كه در صورت رخداد همزمان نوع تشعشعي و جبهه اي به وقوع مي پيوندد و به آن يخبندان مختلط اطلاق
مي شود. يخبندان تابشي: در شبهاي آرام كه وزش باد وجود ندارد و آسمان صاف و غير ابري است، حرارت زمين با طول موج بلند متصاعد ميشود و بعلت عدم وجود موانعي كه سبب برگشت آن به زمين شوند منجر به سرد شدن هواي مجاور زمين ميشود، در نتيجه هواي مجاور زمين بعلت از دست دادن حرارت سردتر از هواي بالاتر از خود ميشود كه اصطلاحاً گفته ميشود كه شرايط وارونگي دما رخ داده است. شدت اين وارونگي به اختلاف درجه حرارت هواي سطح
زمين و بالاي لايه وارونگي بستگي دارد. اما اين شرايط وارونگي دما در سطح يك دره يا در سطح يك دشت و منحصراً در هنگام شب به وقوع مي پيوندد. بالا رفتن نسيم ملايم شدت اين وارونگي را تضعيف ميكند، زيرا باعث ميشود كه هواي گرم بالاي لايه وارونگي با هواي سرد زيرين اين لايه تركيب شود. در شبي كه يخبندان تشعشعي اتفاق مي افتد علاوه بر عامل باد عواملي مانند رطوبت و وجود ابر كه مانع از خروج تشعشع موج بلند مي باشد باعث كاهش شدت يخبندان و حتي در بعضي موارد مانع از احتمال وقوع يخبندان مي شوند. در هر حال چون در اين نوع يخبندان لايه اي از هوا كه داراي دماي صفر و زير صفر است داراي ضخامت چنداني نمي باشد، بنابراين امكان كاهش
خسارت ناشي از يخبندان در اين نوع بيشتر از نوع يخبندان جبهه اي مي باشد. به علت اين كه يخبندان نوع تابشي تحت پايداري شرايط جوي به وجود مي آيد شدت آن نيز به اين شرايط وابسته مي باشد. از نظر زماني و مكاني نيز اين نوع يخبندان بيشتر در مناطقي كه به مقدار وسيعي پوشش برفي دارند و همچنين بيشتر پس از عبور هواي جبهه سرد به وقوع مي پيوندد. اين نوع يخبندانها پس از طلوع آفتاب از بين مي روند و شب هنگام در صورت وجود
شرايط لازم مجدداً به وقوع مي پيوندند. لايه هواي سرد در اين نوع يخبندان نازك و ساكن مي باشد بنابراين به علت نازك بودن و ساكن بودن لايه هواي سرد مي توان با ايجاد دود يا نصب بخاري و يا پوشش حفاظتي مناسب از صدمات ناشي از اين نوع يخبندان جلوگیری نمود. پيش بيني اين نوع يخبندان از طريق بررسي نقشه هاي سينوپتيك امكان پذير مي باشد. در صورتي كه اين نوع يخبندان همزمان با نوع يخبندان جبهه اي به صورت مختلط اتفاق بيفتد، تأثير يخبندان حادث شده تشديد مي گردد. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده شهر مورد مطالعه جهت وقوع یخبندان
تشعشعی مناسب و مساعد می باشد. يخبندان جبهه اي (انتقالي يا فرارفتي): يخبندانهاي جبهه اي به علت جابه جايي توده هاي هواي سرد مثل توده هاي هوايي كه از سيبري منشاء مي گيرند حادث مي شوند يعني به علت ريزش هواي سرد از عرضهاي بالا در بستر عقب يك فرود غربي به وجود مي آيند. ضخامت لايه هواي سرد در اين نوع يخبندان ممكن است چندين كيلومتر باشد بنابراين بر خلاف يخبندان تشعشعي كه منحصراً در طول شب به وجود مي آيد اين نوع يخبندان مي تواند روند شبانه روزي داشته باشد تداوم روزهاي وقوع اين نوع يخبندان به روز هاي تداوم ريزش هواي سرد بستگي دارد. به علت وسعت لايه هواي سرد در اين نوع يخبندان نمود آن را مي توان در نقشه هاي هوا مشاهده كرد. اين نوع از يخبندان علي رغم وجود باد و ابر و رطوبت نيز اتفاق مي افتد طبق مطالعات و بررسي هایي كه اخيراً انجام شده است، يكي از عوامل مؤثر در به وجود آمدن يخبندانها در فصل بهار پر فشار هاي مهاجري مي باشد كه بيشتر از حوضه جبل الطارق و جنوب انگلستان و مقداري هم از اسكانديناوي سرچشمه مي گيرند. زماني كه پر فشار سيبري با يك پرفشار مهاجمي ادغام شود، بيشترين تأثير را در وقوع شرايط پديده
يخبندان خواهد داشت. يخبندانهاي جبهه اي از يخبندانهاي تابشي به راحتي قابل تشخيص مي باشد زيرا در يخبندانهاي تابشي به اين علت كه لايه هواي سرد مجاور زمين نازك است در روي نقشه هاي هواي سطح بالا اثري از آنها ديده نمي شود اما يخبندانهاي جبهه اي چون بر اثر ريزش هواي سرد در عقب يك فرود غربي از عرضهاي بالا به وجود مي آيند و به علاوه ضخامت لايه هوا ي سرد نيز چندين كيلومتر است و ساكن نمي باشد، در نقشه هاي هواي سطوح بالا بخصوص نقشه هاي هواي سطح 500 هكتوپاسكال به خوبي قابل تشخيص مي باشند. از طرفي اين نوع يخبندان از طريق باد شديد و آسمان ابري نيز قابل تشخيص مي باشد به طوري كه در اين نوع يخبندان باد شديد حتماً وجود دارد و سريعاً باعث نزول درجه حرارت مي شود.
بررسي نظام حركت آب در سطح بافت شهر و نحوه دفع آبهاي سطحي و محل تخليه آن
شهر پول همانند ساير نقاط استان مشكل دفع آب هاي سطحي دارد و اندک سيستم جداول
و كانيو برخوردار مي باشد. آب هاي سطحي ناشي از بارش باران در سطح خيابانها جاري مي شود و به دليل عدم آسفالت بعضی از معابر با گل و لاي همراه است و به طور كلي به تبعيت از شيب عمومي منطقه و شهرحركت می کنند. البته در سالهای اخیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طراحی و پیاده سازی سیستم جدول و کانیو اقداماتی را انجام داده و غالباً معابر اصلی از این سیستم ها برخوردار می باشند. فاضلابهاي سنگين ( توالت )نیز در اين شهر از طرق چاههاي جذبي دفع مي گردد که در اين زمينه مشکل خاصي ايجاد نمي نمايد.فاضلابهاي سبک حاصل از شستشو و استحمام از طريق چاه هاي جذبي و بعضاً جريان در مسيل ها و معابر دفع مي گردد که مشکلات عديده اي را در اين زمينه ايجاد مي نمايد.مؤسسه پژوهش های برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir