2012-03-27, 11:03:29: تاریخ ثبت اطلاعات موضوع : کشاورزی و دامپروری

*کشاورزی

مساحت اراضي كشاورزي شهر700 هكتاراست . از کل اراضي حدود490 هکتار سطح زير کشت گندم، 150 هکتار سطح را جو و47 هکتارآن را گیاهان سیاه ریشه به خود اختصاص داده است .

*دامداری دامداري نيز يکي ديگر از ارکان اقتصادي شهر پول مي باشد که عده زيادي را به خود مشغول ساخته است وهزينه زندگي تعدادي از خانوارها از اين طريق تأمين مي شود. در روستا حدود
5000 گوسفند رأس دام موجود مي باشد .


ماخذ: طرح هادی شهر پول 1383 مجموع شاغلین در این بخش ، 5/55 درصد می باشند
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir